ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา2556
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.27 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.22 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.56 KB
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 765.92 KB
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.83 KB
ภาพกิจกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB