ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญหนัก ผมอินทร์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร กาทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเลี้ยง สีมืด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญพิศ อุไร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0812605517
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ลำพอง ปัญญาธโร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ กาหวาย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ สุขทา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวทอง พรหมศิลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 042220206
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : กรรมการ/เลขานุการ
เบอร์โทร : 0832859309
อีเมล์ : yknkschool@gmail.com