ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายฌานินทร์ ไชยมานันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1