ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเพ็ญพิศ อุไร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพัชรี ยังรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางจำรูญ จันทร์ขาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1