ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสงวน คำเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ