ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิจิตร บุตรสุรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์