ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงนุช สุสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0