ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร สีมืด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเพลินพิศ เบ้าทองหล่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1