ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา