ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
มศ.5 โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุดรธานี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2553 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ
2530-2552 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ครู
2553-2556 โรงเรียนบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ผู้อำนวยการ
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บริหารดีเด่น ปี 2554
2 ครูดีศรี สพป.อด.1 ปี 2555