ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ช่วยแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หล้าคอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ ไชยวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายคำแปลง แก้วเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532-2539
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.สุชาติ เอี่ยมปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระวัฒน์ ราษฎร์กฐิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด บรรณารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทองทวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยง ศรีตะบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทองทวี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายทิน รอดชมพู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย โคตรทะจักร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2499-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ หนูกลาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2494-2499
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ อุปละวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2486-2494
ชื่อ-นามสกุล : นายทองวัน ไชยจงมี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายอินทร์ พลศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2476-2478