ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ  เปิดสอน  3  ระดับ  ดังนี้
    1.  ระดับปฐมวัย
    2.  ระดับประถมศึกษา
    3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.01 KB