ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                              วิสัยทัศน์   (Vision)

                วิชาการเด่น   เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  ผู้นำด้านกีฬา  เห็นคุณค่าความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                             

                                                           ปรัชญาของโรงเรียน         
                       นตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี