ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
30 พ.ค. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
03 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57 ฝึกซ้อมประกวดเดินสวนสนามลูกเสือสามัญ
13 มิ.ย. 57 ประกวดสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
16 มิ.ย. 57 รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจาก สพป.อุดรธานีเขต 1
26 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันรักษ์ภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด
เสื้อสีขาว
01 ก.ค. 57 ร่วมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
04 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
04 ก.ค. 57 ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
08 ก.ค. 57 ประเมินการอ่าน การเขียนและการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ป.1-ป.6
10 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (ม.ต้น)
29 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
01 ส.ค. 57 อบรมครูเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
06 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
07 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันอาเซียนเดย์
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
18 ส.ค. 57 ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
19 ส.ค. 57 ทัศนศึกษาและร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 สอบ pre-onet ครั้งที่ 1
18 ธ.ค. 57 ถึง 24 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
25 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบ pre-onet ครั้งที่ 2
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ onet
27 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
28 ก.ค. 58 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา
05 ส.ค. 58 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
07 ส.ค. 58 ร่มกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
25 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กปี59
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครูปี59
22 ม.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียน 2559 (อบ. 1ถึง ป.6)
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญและเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบโอเน็ตนักเรียนขั้น ป.6และ ม.3
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียน 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
31 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2558